Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

AGA - Apicultors Gironins Associats

AGA.- "Apicultors Gironins Associats" es l'agrupació d'apicultors de la província de Girona que fou creada a fi que tots els seus membres, apicultors professionals o aficionats es beneficiín de formar part d'un conjunt, ja sia en forma de documentació tècnica, xerrades, ajuts de l'estat...

 

Aquesta pagina esta creada amb la voluntat de reunir tota la informació important per al soci, articles especialitzats, mètodes de cria, enllaços a pagines de socis... però també es una pagina d'acollida a tots els apicultors de la província de Girona que no siguin socis de l'Aga i que vulguin informació o que els aporta ser-ho.

 

Es una pagina jove en la que cada dia tindrem coses noves, els preguem una mica de paciència fins que estigui ultimada

 

Quina finalitat te AGA – APICULTORS GIRONINS ASSOCIATS :

 

 • Defensar dels interessos legítims dels seus associats
 • Representació a nivell de les comarques de la província de Girona de l’associació a tots els efectes professionals
 • Sostenir i fomentar tota mena d’activitats que ajudin el compliment dels seus fins.
 • Editar revistes, butlletins i publicacions en general, destinades a la informació dels associats i a la difusió de la problemàtica sectorial i de les activitats de l’associacióabella
 • Contractar i representar el col·lectiu per a subministres i serveis.
 • Realitzar enquestes i estudis propis, i participar en les que es realitzin en altres organismes.
 • Sostenir activitats d’investigació que interessin al sector.
 • Fomentar les activitats enquadrades per l’associació.
 • Assessorar i informar a tots els organismes de l’administració pública, així com als membres de l’associació, d’aquelles situacions que afectin a l’economia de les empreses o del sector, realitzant les oportunes propostes i informes.
 • Representar als associats, defensant els interessos comuns dels seus membres davant qualsevol organisme, jurisdicció i instància.
 • Participar, d’acord amb la legislació vigent, en els organismes i entitats de l’administració pública i en les seves institucions, i en les de caràcter consultiu o tècnic relacionades amb el sector.
 • Participar a la regulació i perfeccionament de la concurrència de mercat, per evitar la competència deslleial.
 • Organitzar conferències, col·loquis i altres actes de semblant naturalesa pel foment de l’estudi de temes econòmics, socials i de producció, d’interès pels seus membres.
 • Crear i mantenir serveis d’interès comú, com ara: assessoria tècnica, jurídica, laboral, econòmica i financera. Prestar també altres serveis d’interès general quan l’associació ho estimi oportú.
 • Promoure i fomentar totes les activitats o funcions que es considerin convenients per a l’associació i que estiguin permeses per l’associació vigent, i sempre que l’associació ho acordi en la forma reglamentaria establerta en aquests Estatuts.